Bulmer Rabbit Chunks 2kg

Buy this
  • £7.50

Bulmer Rabbit Chunks

2kg

Approx 20% bone